Rex Arkitektbyrå logga

11 teser om arkitektur

Det mesta Rex Arkitektbyrå gör, görs för andra människor. Miljöer och byggnader ska användas nu och leva vidare till kommande generationer.

Allt vi gör värderas av dem som använder resultaten. De miljöer och ting som rymmer omtanke, hängivenhet och förmåga uppskattas av människor i generation efter generation. Det är det som blir kvar när tiden passerat upphovsmännen. Det är vad vi ser av svunna tider.

Varje företag måste ha en ideologi, ett synsätt som styr de övergripande besluten och de små vardagliga händelserna. För Rex Arkitektbyrå innebär ideologin bland annat ett klart ställningstagande till kvaliteten i alla de byggprojekt som ska genomföras. Därför har vi tagit fram dessa 11 teser som ska ge vägledning åt dem som är ansvariga för utformning av Rex Arkitektbyrås fastighetsprojekt.

1

Urbana strukturer och enskilda byggnader utformas med utgångspunkt i platsens historia och med hänsynsfullhet till sin omgivning.

2

Kärnan i projektens gestaltidé ska vara ett resultat av projektets ändamål. Graden av arkitektonisk omsorg ska stå i proportion till detta ändamål och till byggnadens betydelse.

3

I sin konstnärliga organisation ska varje projekt ha en hierarkisk ordning där varje steg från det överordnade till de små enskildheterna har ett harmoniskt samband. Den totala kvaliteten i utformningen nås genom omsorgsfull planering inom givna ekonomiska ramar.

Se projektet
4

Varje byggnad och grupp av byggnader fyller praktiska funktioner, men berättar också för de människor som använder dem om de värderingar som styrt tillkomsten och som då var förhärskande i tiden. Utformningen ska göras utan överdrifter och med öppenhet för nya arkitektoniska uttrycksmedel.

Se projektet
Vy av påbyggnaden från kontorshusets gård, radhus på befintligt tak av Rex Arkitektbyrå.
5

Byggnadernas och deras omgivningars material och detaljer ska stå i harmonisk balans till varandra så att människorna inte blir överröstade av de miljöer som omger dem.

Se projektet
Situationsplan över nya bostäder runt Marielunds herrgård, av Rex Arkitektbyrå
6

För varje projekt måste begreppet trädgård aktivt förverkligas på ett sådant sätt att människan bibringas en upplevelse utöver byggnadens egen.

Se projektet
7

I varje projekt ska konsten från början integreras med arkitekturen för att understödja den och för att låta tidens och traktens kultur bära spår in i framtiden.

Se projektet
8

Hantverk ska ges utrymme i sådana detaljer, där brukarna känner glädje över resultatet av enskilda yrkesmänniskors omtanke och arbete.

Se projektet
Rex Arkitektbyrå designade Alouds nya showroom och kontor i nära samarbete med företaget själva.
9

Design och industriell formgivning ska fogas till byggnadsprojekten så att enskilda byggnadskomponenter också får en estetisk betydelse.

Se projektet
Rex Arkitektbyrå ritade om Gjuterihuset till ett nytt kontor för Semcon
10

Byggnadsprojekten ska möjliggöra en service till hyresgästerna, som innefattar anpassningar i lokallösningar och hyresgästernas profilering i husen.

Se projektet
Rex arkitektbyrå 11 teser
11

Varje byggnadsuppgift ska sträva efter att lösas så att den möter samhällets och omgivningens förväntningar. Då får projekten ett mervärde som sträcker sig långt in i framtiden.